główna zawartość
artykuł nr 1

ASF - Afrykański Pomór Świń

obrazek
Informacja dla hodowców
artykuł nr 2

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW NA TERENIE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO OD 01-07-2020 DO 20-12-2020

DOKUMENTACJA ODSTRZAŁU SANITARNEGO

artykuł nr 3

WNIOSEK O PRZEMIESZCZENIE TRZODY CHLEWNEJ POZA STREFĘ CZERWONĄ

W załączeniu wniosek, który należy wypełnić i przekazać do biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze w czasie umożliwiającym zlecenie wykonania badań urzędowych w kierunku ASF, otrzymanie wyniku i udzielenie zgody na wywóz świń. 

Załączniki:
wniosek o przemieszczenie świń 17 KB
artykuł nr 4

WYZNACZENIA NA ROK 2020 R.

WYZNACZENIA NA ROK 2020 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.1557) ogłasza, że od 12 listopada 2019 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,

h) pobierania próbek do badań,

i) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

j) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

 

Termin realizacji:

Wyznaczenia dotyczą roku 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Wyznaczenie dotyczy lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji
oraz lekarzy weterynarii będących pracownikami innego Inspektoratu.

 

Lokalizacja:

Teren powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra.

 

Informacja o sposobie i terminie udostępniania oraz składania wniosków przez lekarzy weterynarii ubiegających się o wyznaczenie:

 

 1. Dokumenty w formie pisemnej należy składać do dnia 25 listopada 2019 r.
  w sekretariacie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Browarna 4,
  65-849 Zielona Góra w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się komisyjnie
 3. W skład komisji wchodzi: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze
  oraz pracownicy Inspektoratu
 4. Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie winni załączyć do zgłoszenia:
 • dyplom lekarza weterynarii,
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,
 • zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
 • zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
 • informacje o posiadanym tytule ubezpieczenia,
 • zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej o niezaleganiuze składkami,
 • aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badanie okulistyczne,
 • zaświadczenie o szkoleniu w zakresie badania w kierunku włośni,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Publikacja ogłoszenia:

Ogłoszenie wraz załącznikiem „ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI” zamieszcza się na stronie http://www.piw-zielonagora.4bip.pl/ oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu.

 

Termin rozpatrywania wniosków:

Komisja rozpatruje wnioski w terminie 3 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków
tj. do 28 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że wyznaczenie następuje
z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu postępowania.
Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i wybrane do wyznaczenia.

 

 

obrazek
artykuł nr 5

Konieczność uboju poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników i wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności oraz wzory oświadczeń

obrazek
Załączniki:
Załącznik MB
Załącznik 19 KB
Załącznik 15 KB
Załącznik 18 KB