artykuł nr 1

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Zielonej Górze.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011 r.   Data ostatniej aktualizacji: 24-09-2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22-09-2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (068) 453 73 24 w godzinach pracy urzędu. Wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres zielonagora.piw@wet.zgora.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dla interesantów dostępne jest jedno wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na obecność 2 schodów. Brak pochylni podjazdowej.
 2. Na terenie budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dostęp do terenu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze
  jest możliwy w godzinach pracy urzędu, teren ogrodzony i zamykany po godzinach pracy urzędu.
 4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego,
  nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
 6. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze posiada parking ogólnodostępny.
  Parking jest zamykany po zakończeniu pracy urzędu. Nie występują problemy
  z zaparkowaniem samochodu.

Aplikacje mobilne

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie posiada aplikacji mobilnych.