artykuł nr 1

WYZNACZENIA NA ROK 2024 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

WYZNACZENIA NA ROK 2024 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje o możliwości składania , w terminie do 30 listopada 2023r., zgłoszeń wstępnej gotowości do podjęcia w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. , na terenie miasta i powiatu Zielona Góra niżej wymienionych czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej:  

a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (min. 7 osób),

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (min. 4 osoby),

c) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia
(min. 5 osoby),

d)sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (min. 15 osób),

e) badania mięsa zwierząt łownych (min. 2 osoby);,

f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia (min. 5 osób),

g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich (min. 1 osoba),

h) pobierania próbek do badań (min. 5 osób),

i) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni (min. 2 osoby);,

j) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (min. 6 osób).

Termin realizacji:

Wyznaczenia dotyczą roku 2023 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Wyznaczenie dotyczy lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji
oraz lekarzy weterynarii będących pracownikami innego Inspektoratu.

Lokalizacja:

Teren powiatu zielonogórskiego i miasta Zielona Góra.

Informacja o sposobie i terminie udostępniania oraz składania wniosków przez lekarzy weterynarii i osoby nie będące lekarzami weterynarii (personel pomocniczy) ubiegających się o wyznaczenie:

 

 • Dokumenty w formie pisemnej należy składać do dnia 30 listopada 2023r.
  w sekretariaciePowiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Browarna 4,
  65-849 Zielona Góra w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się komisyjnie;
 • W skład komisji wchodzi: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze
  oraz pracownicy Inspektoratu

Lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie winni załączyć do zgłoszenia:

 • dyplom lekarza weterynarii,
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,
 • zaświadczenie o wymaganym stażu pracy,
 • zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej,
 • informacje o posiadanym tytule ubezpieczenia,
 • zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej o niezaleganiu
  ze składkami,
 • aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • aktualne badanie okulistyczne,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Publikacja ogłoszenia:

Ogłoszenie wraz załącznikiem „ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI” zamieszczone zostanie na stronie http://www.piw-zielonagora.4bip.pl/ oraz zwyczajowo
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu.

 

Termin rozpatrywania wniosków:

Komisja rozpatruje wnioski w terminie 5 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków tj. do 05-12-2023 r.  

 

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje,
że wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających
się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko
i wyłącznie względem osób, których zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i wybrane do wyznaczenia.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. zgłoszenie wstępnej gotowości,
 2. oświadczenie zleceniobiorcy,
 3. oświadczenie-samochód osobowy,
 4. oświadczenie o braku konfliktu interesów,
 5. klauzula informacyjna.