artykuł nr 1

Przebudowa budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną - ETAP I

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Przebudowa budynku PIW  ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną ”– znak sprawy: ZP.4.2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony
w załączniku nr 1 do SWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 10.11.2023 r. do godz. 1100 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
zała?cznik nr 5 do SWZ - Wzo?r umowy40 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ -Dokumentacja cd 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja cd11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SWZ250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o wyniku postępowania65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

„Przebudowa budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną" Znak sprawy: ZP.3.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Przebudowa budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną ”– znak sprawy: ZP.3.2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

 

Zapraszamy do składania ofert przez platformę:

https://ezamowienia.gov.pl

 

artykuł nr 3

Przebudowa budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku PIW ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6793757-52cd-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

artykuł nr 4

Przebudowa garaży na pomieszczenia biurowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa garaży na pomieszczenia biurowe

artykuł nr 5

DOSTAWA CHŁODNI KONTENEROWYCH DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ZIELONEJ GÓRZE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CHŁODNI KONTENEROWYCH